SERVEI COMUNITARI

 

QUÈ ÉS EL SERVEI COMUNITARI

Servei Comunitari de quart d'ESO

D'acord amb l'article 16 del Decret 187/2015, de 25 d'agost, el Servei Comunitari és una acció educativa de caràcter obligatori, orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana de l'alumnat. Tots els centres educatius de Catalunya han de portar a terme accions de Servei Comunitari en l'àmbit curricular amb els alumnes de quart d'ESO. 

El Servei Comunitari té com a objectiu desenvolupar la competència social i ciutadana responent a la idea que l'educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers complets atenent tant la dimensió intel·lectual com la humana i moral. El Servei Comunitari es porta a terme mitjançant la metodologia d'aprenentatge i servei. 

L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte; permet a l'alumnat analitzar l'entorn, elaborar propostes de millora i desenvolupar-les des de la pràctica, la implicació i el compromís. 

El Servei Comunitari de l'ESO comprèn una part d'aprenentatge vinculada al currículum, que es realitza dins de l'horari lectiu, i un servei actiu a la comunitat, que s'ha de dur a terme fora d'aquest horari, d'acord amb les necessitats de l'entitat amb què es col·labori i dels criteris organitzatius del centre. 

La dedicació horària al desenvolupament del Servei Comunitari és de 20 hores, amb un mínim de 10 de servei actiu a la comunitat. Excepcionalment el servei actiu a la comunitat es pot dur a terme dins l'horari escolar. 

El Servei Comunitari té la consideració de projecte transversal amb incidència en la qualificació global de la matèria, o matèries, a la qual estigui vinculat. La informació sobre la realització del Servei Comunitari, quan escaigui, s'ha d'incloure en les actes en els termes “NF” (no fet), “FT” (fet) i “FA” (fet amb aprofitament). 

La intencionalitat i la complexitat dels projectes de Servei Comunitari fan que sigui necessari un compromís de col·laboració dels diferents agents del territori. Els agents territorials que poden intervenir en els projectes de Servei Comunitari són els centres educatius, els professionals dels serveis educatius, les administracions educatives i les entitats educatives culturals i socials. El Departament d'Educació formalitza convenis de col·laboració amb les entitats participants en el desenvolupament del Servei Comunitari. Per gestionar els convenis, els centres educatius s'han de posar en contacte amb els referents dels serveis educatius de la zona. 

L'EXEMPLE D'IÑAKI ALEGRIA


IMPLICA'T!
- Pensa en un servei que t'agradaria fer per a la comunitat del teu barri o de la teva escola.
- Descriu en què consistiria, com ho faries, amb qui ho faries, a qui aniria destinat, en quin lloc es duria a terme, en quin moment ho faries...
- Si s'escau, relaciona-ho amb algun (o alguns) dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
- Fes un flyer amb el canva per promocionar la teva proposta!


Hecho con Padlet

Fet amb Padlet

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada